Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
OLVASÁSI IDŐ KB. 4 perc

„Pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre” (Lk 10, 42) avagy a restség álcázásában állhat értéktelen sürgés-forgás – igemagyarázat

Mostani igemagyarázatunkat Pilinszky segítségével fogjuk betűkbe ölteni, mert alant idézendő verse magyarázandó igeszakaszunkat értelmezi, azért is, mivel egy új esztétikai hozzáállást honosított meg irodalmi életünkben, az evangéliumi esztétikát.

38Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. 39Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. 40Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” 41Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 42pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lk 10, 38-42)

Mostani igemagyarázatunkat Pilinszky segítségével fogom betűkbe ölteni, nemcsak azért, mert e lapszámunkban a száz éve született költő-géniuszok közt is gigászi gondolkodó, poéta életművét taglaljuk, hanem mert alant idézendő verse magyarázandó igeszakaszunkat értelmezi, nem is akárhogy, merthát azért írtuk is róla, hogy gondolkodó, mert egy új esztétikai hozzáállást honosított meg irodalmi életünkben, amit ő evangéliumi esztétikának keresztelt.

Az evangéliumi esztétika nem más, mint magának a művészetnek a metafizikája, melynek fő elemei a szeretet, a gyermeki szemlélődés, a személytelenség, a művész médiumként való felfogása és az alázat. Ebből fakadóan minden egyéb aspektust elutasít, tehát az evangéliumi esztétika képes a klasszikus értelemben vett „szépérték” legtöbb formáját is elhagyni a fent nevezett cél érdekében.

Ennek szellemében ír az Újtestamentumról is: „Életem legfontosabb könyve az Újszövetség. Stílusa tétova, töredezett, esendő. Ahogy a nagy drámaírók is olykor a legsúlyosabb és legmagasabb rendű igazságokat egy gyermekkel mondatják ki. Ez a könyv több mint könyv.” Mint ahogy a Fiú nem tekintette zsákmánynak, hogy Ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén engedelmes volt mindhalálig, még pedig a keresztfának haláláig, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk (csak ezt az életet kell befogadnunk és abban járnunk), ugyanígy tett az Ő szavával is: az Ő tökéletes, isteni kijelentését tökéletlen emberi szó-testbe öltöztette, hogy mi a véges értelmünkkel megértsük. Vállalván a félremagyarázás lehetőségét, a gúnyolódást és a kritikát, vagy akár azt is, hogy úgy olvassák, mint egy közönséges könyvet. Ám ugyanakkor adta Szentlelkét is, hogy sokak szeme felnyíljon, midőn e Könyvet olvassák, de adta ihletforrásnak is minden alkotónak.

Pilinszky János: Ismerem
Ismerem Jézus éjszakáit,
és a bal lator istentelen magányát.
A jótett szelíd mezejét, s a merénylő
elhagyatott, üszkös kezét a tett után.
És ismerem a bárány vesztét,
úgy is, mint aki veszkődve topog
halálos esése előtt,
és úgy is, mint aki hitével
a meleg belsőt keresi.

E világban mindenképp vesztésre vagyunk ítélve, még Krisztus győzelme után is, mert megváltatásunk láthatóságának, teljes-érvényűségének és kinyilvánításának ideje közel van ugyan, de még nem jött el, még a Bárány „halálos esés”-ében vagyunk elrejtve.

Márta sürög-forog, nagyon jót és hasznosat tesz, de ez nem a szellemi lomhaság álcázása-e, aggodalmas, zavart túlmozgásosság, ami oly fals túl-buzgalomhoz vezethet, amilyen Pálé volt Saul korában vagy Szent Pál megtagadott „saulság”-ának szellemi atyjáé, Saul királyé, amikor Dávidot üldözte és a halottlátókat kiirtatta.

A „merénylő” bal lator jót, szent harcosit fontoskodott, mi több cselekedett, amikor az elnyomó, Tóra nélküli, tisztátalan rómaiakat leszúrogatta szikáriusi tőrével, és fájdalom, Jézus balján továbbra is a rosszabb részt választotta, elvakító forgolódásában maradt meg, Máriával és hangsúlyoznom kell Mártával, (ez a János evangéliumból nyilván kiderül, ámbár igeszakaszunk se tagadja) és a jobb latorral ellentétben, nem ismerte fel Jézusban Messiását.

Nem egy kis merénylet az is, hogy Márta megkéri az Urat, hogy szóljon már a nővérének, Máriának, hogy neki segítsen a helyett, hogy Őt hallgatná? Hát, nem is tudom, ehhez egy merénylő merészsége szükséges.

Mert Jézust hallgatva „hittel meleg belsőt keresvén” majd Őt követve a „jótett szelíd mezeje” adatik, de a sürgés-forgásnak, a pokolra vezető, vakegéri jó-szándéknak „veszkődve topogás a halálos esés előtt”, mert Jézus ügyéért való buzgólkodásunk is eltakarhatja előlünk magát Jézust és ha valaki ezt merénylői, üldözői szintre képes tornáztatni, annak „üszkös kéz” és “a bal lator istentelen magánya” lehet az osztályrésze. De Jézus, a Fiúisten ezt a kárhozatos, védtelen, végtelen magányt is elszenvedte helyettük és persze helyettünk is, a Golgotán, amikor így fohászkodott Atyjához: Én Istenem, én istenem, miért hagytál el engemet?

Pilinszky „Ismerem”-jéből, a szerző evangéliumi művészi médiumitása réven világosan kiderül, hogy mindegyik típus mi vagyunk; a Jézussal együtt szenvedő, a bal lator, a halála előtt hitvalló jobb lator, Mária és Márta, mindannyian Krisztus Nagy Kegyelmére szorulunk, bizony, bizony, „minden bizonnyal“ mindannyiunkat kiszabadított, kiszabadít és ki fog szabadítani az örök pokolból és annak vélelméből.

Idebátorkodom pár idevágó versemmel…

Alászállás
Le kell menni
ég kék ecetjét inni
Hold korbácsától sebesedni
Nap fényszögeivel átveretni
létbe hanyatlani
mindenné halványulni
míg kivirágzik
az áttetsző sejtek közül
a Hajnalcsillag

Antikrisztus
Tanított.
Fölvette töviskoronáját.
Oda tartotta a másik arcát is.
Tűrte, hogy megostorozzák.
Nem, nem Ő volt.
Leszállt a keresztről,
a sír mégsem volt üres.

Koponya hegyén
Szívek hóparazsában fürdik a Hold,
Jégszikrák közt didereg az isteni bánat,
Nappal csillám-odújában éj-bagoly sikolt,
Kereszten halódik a testté lett bocsánat.

Batári Gábor

***                    ***                    ***                    ***

Ha tetszett a cikk, kérjük támogasd A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány munkáját, hogy tovább működtethessük az Életigenlők rákellenes médiaportált, kiadhassuk az Életigenlők magazint, rákszűréseket szervezhessünk, onko-segítő telefonos tanácsadással segíthessünk! A rák ellen… Alapítványról a rakellen.hu weboldalon találsz bővebb információkat, pénzbeli támogatás a 11713005-20034986-00000000 számlaszámon, 1%-os rendelkezés május 20-ig a 19009557-2-43 adószámmal lehetséges. Köszönjük!

eletigenlok.hu

Similar Posts